top of page

Zarządzanie Ciągłością Działania

SZYBKIE WDROŻENIE I MINIMALIZACJA NAKŁADU NA OBSŁUGĘ PROCESU

Gotowe schematy postępowania i wbudowana w system wiedza ekspercka

Moduł BCM to gotowe do użycia ekrany, powiadomienia, obiegi pracy oraz mechanizmy integracji danych, które bezpośrednio po instalacji systemu mogą być od razu używane produkcyjnie lub służyć jako podstawa do warsztatu, podczas którego zostanie wypracowana inna konfiguracja.

 

BCMLogic to nie tylko mechanizmy – to również wiedza ekspercka, wprowadzona przez naszych specjalistów do systemu na przestrzeni blisko dziesięciu lat.

Od wpływu na biznes, przez analizę ryzyka po testowanie planów

Moduł prowadzi zespół BCM od początku do końca, istotnie pomagając wdrożyć lub zoptymalizować wszystkie fazy związane z obsługą BCM.

 

Osią, której używają wszystkie elementy modułu, jest świetne odwzorowanie modelu relacji Biznes (procesy) – Zasoby  – Technologia. Użytkownicy aktualizują dane korzystając z dedykowanych formatek. Dostęp do obiektów jest kontrolowany na podstawie pełnionej roli, funkcji i umiejscowienia w strukturze organizacyjnej.

 

Poza byciem centralnym repozytorium wiedzy o BCM, system pozwala  kontrolować przepływ pracy, wysyła odpowiednie powiadomienie, obsługuje złożone schematy akceptacji.

OBSŁUGA PEŁNEGO CYKLU BCM

ZAWSZE AKTUALNA DOKUMENTACJA BCP

Dokumenty generowane na podstawie danych i szablonów

Z czasów, kiedy sami odpowiadaliśmy za BCM w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, pamiętamy dwie bolączki.

 

Pierwszą z nich były opasłe, papierowe plany BCM – średnio na jeden departament przypadało minimum sto stron dokumentacji, zawierającej wynik analizy, zestawienie zasobów i plany awaryjne. Kłopot w tym, że już po miesiącu dokumenty zaczynały się dezaktualizować, a ich uzupełnianie było praktycznie nierealne – w końcu poza BCM każdy zespół, czy departament ma swoje zadania i cele biznesowe.

 

Rozwiązaniem tego miały być arkusze kalkulacyjne zawierające informacje dotyczące BCM. Szybkie rozrastanie tych arkuszy i próby utrzymania ich spójności stały się drugą bolączką.

 

Na pewno można zorganizować BCM w oparciu o arkusze kalkulacyjne, ale nawet w małej organizacji po pewnym czasie narzut pracy jest nieadekwatny do korzyści.

OBSŁUGA PEŁNEGO CYKLU BCM

Podstawą działań z obszaru BCM jest zebranie i dostęp do aktualnych informacji o organizacji. BCMlogic ONE umożliwia dostęp do informacji o:
 

  • Procesach i usługach biznesowych – to co robimy, na czym zarabiamy

  • Zasobach – czego potrzebujemy do pracy

  • Strukturze organizacyjnej – jak funkcjonujemy

  • Pracownikach i rolach – z kim pracujemy i za co odpowiadamy

  • Uprawnieniach – do czego mamy dostęp

  • Lokalizacjach zapasowych – gdzie pracujemy jeśli coś się dzieje

  • Zespołach awaryjnych – jak funkcjonujemy w sytuacji kryzysowej

Wewnętrzny model przechowuje informacje o powiązaniach pomiędzy wszystkimi informacjami o organizacji oraz elementami obsługiwanymi w aplikacji: ryzyka, incydenty, analizy BIA, procedury, testy itp.

DEDYKOWANE WSPARCIE DLA PLACÓWEK TERENOWYCH

Uproszczony i ustandaryzowany plan awaryjny placówki/oddziału, jest zbudowany w formie jednostronnicowego kreatora podzielonego na sekcje. Wiele informacji pobieranych jest z aplikacji i nie musi być wprowadzanych przez pracownika jednostki. Dzięki wykorzystaniu szablonu, plan może być wygenerowany do postaci PDF i wydrukowany na potrzeby dokumentacji.

AUTOMATYZACJA PROCESU I SPÓJNOŚĆ

Moduły merytoryczne Platformy BCMLogic, w tym BCM, korzystają ze wspólnych modułów i mechanizmów technicznych. Ich wspólnym celem jest realizacja trzech głównych założeń.
 

  • Automatyzację powtarzalnych czynności i zapewnienie powtarzalnych i kompletnych działań dla takich samych obiektów biznesowych.

  • Zapewnienie spójności danych nie tylko na poziomie aplikacji, ale również, a może przede wszystkim, na poziomie organizacji czy grupie organizacji.

  • Ujednolicenie tworzonych dokumentów oraz komunikacji w ramach procesów.

 

Mechanizmy te wspominane są przy opisie funkcji biznesowych, natomiast poniżej udostępniamy zwarte kompedium na ich temat.

bottom of page