top of page

Audyt

Automatyzacja pełnego cyklu życia audytu oraz rekomendacji.
WYGODNE PLANOWANIE

Planując audyt masz wiedzę o obciążeniu audytorów już zaplanowanymi działaniami oraz o audytach wykonanych i zaplanowanych dla jednostek biznesowych.


Definiując nowy audyt masz dostęp do aktualnej listy pracowników, struktury organizacyjnej i jednostek, listy procesów biznesowych w organizacji, czy używanych zasobów.

PROSTE ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Informacje o wszystkich audytach znajdują się w jednym rejestrze, dostęp do poszczególnych rekordów jest kontrolowany za pomocą uprawnień.

 

Rejestr pozwala pracować i przeglądać audyty na wszystkich etapach cyklu życia: od zaplanowania, poprzez uruchomienie i wykonanie, po zatwierdzenie i archiwizację.


Każdy z rekordów audytu podzielony jest na zakładki, grupujące funkcje, takie jak: informacje organizacyjne, plan i lista działań, znaleziska i rekomendacje poaudytowe.

SYSTEM PRZEJMUJE WIELE PRACOCHŁONNYCH DZIAŁAŃ - AUTOMATYZACJA

Mechanizm Workflow wraz z powiadomieniami, dba o automatyczne przekazywanie kontroli nad procesem do odpowiednich osób, wysyłając powiadomienie i nadając uprawnienia.


Raport audytowy, raz zdefiniowany w szablonie, jest automatycznie wypełniany danymi i nie ma potrzeby każdorazowego pisania go od początku.


Zalecenia audytowe przypisywane są na poziomie audytu do poszczególnych osób, wraz z opisem zadania do wykonania oraz docelową datą. System wysyła powiadomienia o konieczności realizacji, zbliżającym się i przekroczonym terminie zakończenia. Oczywiście system może też wskazać na raporcie status rekomendacji w zależności od etapu wykonania, audytu, właściciela i wielu innych atrybutów zgromadzonych w bazie danych.

DEFINICJA I PLANOWANIE AUDYTU

Wchodząc w edycję lub podgląd audytu, poszczególne grupy informacji podzielone są na zakładki, odpowiadające poszczególnym funkcjom. Dużą zaletą takiego podejścia jest możliwość ustawiania poziomu dostępu do poszczególnych zakładek (możliwość edycji, możliwość podglądu, niewidoczna) w zależności od statusu audytu oraz roli osoby, która jest zalogowana do systemu.
Przykładowo – w statusie Planowany – audytor widzi zakładki potrzebne do zaplanowania audytu w trybie do edycji, a właściciel audytowanej jednostki nie widzi żadnych zakładek lub widzi zakładkę Karta Audytu w trybie tylko do odczytu. Karta Audytu umożliwia definicję i podgląd podstawowych informacji na temat audytu.

Sposób wypełnienia Karty wpływa na późniejszy sposób działania. Pierwszym z takich pól jest Typ, pole w pełni konfigurowane przez administratora i dostosowane do potrzeb organizacji. Typ jest używane do zdefiniowania liczby i rodzaju zakładek widocznych w module audytu, uprawnień czy szablonu działań audytowych. Inne pola, mające wpływ na uprawnienia do audytu oraz odbiorców otrzymywanych powiadomień to: Audytor wiodący, audytorzy i Właściciel – rozumiany jako osoba odpowiedzialna za badaną jednostkę, obszar, proces, czy zasób. Na tym etapie można przypisać Jednostkę Organizacyjną i Proces Biznesowy, a także wyznaczyć planowaną Datę Rozpoczęcia – umożliwiając aplikacji na automatyczną zmianę statusu na Rozpoczęty i wysłanie powiadomień do przypisanych uczestników.

REALIZACJA AUDYTU

Centralnym miejscem modułu jest rejestr, czyli ekran główny z listą audytów. Użytkownik widzi te audyty, do których ma uprawnienia na podstawie przypisanej w systemie roli. Ekran umożliwia dodanie nowego audytu, zmianę statusu (w ramach workflow) oraz generację raportu. Liczba kolumn widocznych na liście jest definiowana na poziomie parametrów systemowych. Użytkownik może sortować i filtrować dane według wszystkich kolumn. Opis kolejnych kolumn:
 

 • Uprawnienia – graficzna prezentacja poziomu uprawnień

 • Ikony akcji – edycja audytu, podgląd audytu, historia opinii i akceptacji w ramach Workflow

 • Nazwa, Opis – nazwa audytu i podstawowy opis

 • Osoba która utworzyła audyt

 • Typ – wybrany ze słownika typ audytu

 • Firma – pole wykorzystywane w przypadku instalacji obsługujących wiele organizacji

 • Daty rozpoczęcia i zakończenia

 • Jednostka organizacyjna, do której przypisano audyt

RAPORTOWANIE ORAZ MONITOROWANIE DZIAŁAŃ

Jednym z ciekawszych sposobów tworzenia raportu jest zastosowanie mechanizmu Dokumentów Dynamicznych. Za pomocą standardowego dokumentu Word otwieramy/tworzymy dowolny dokument i dodajemy go do systemu jako szablon. Może to być np. wzór kompletnego raportu audytowego. W miejsce informacji zmiennych, które dotychczas każdorazowo były wypełniane i zmieniane ręcznie, wstawiamy tzw. tagi dynamiczne – proste znaczniki, które w momencie generacji dokumentu na bazie szablonu, zostaną wypełnione odpowiednimi danymi. Co ważne, można w ten sposób pobrać wszelkie informacje zgromadzone w BCMLogic.
Przykłady często wykorzystywanych informacji to:

 

 • Dane uczestników audytu

 • Data rozpoczęcia

 • Data zakończenia

 • Data akceptacji wyników – akceptacja raportu

 • Opis podjętych działań

 • Lista zarejestrowanych obserwacji

 • Lista zaleceńUżycie gotowych szablonów jest proste, wygodne i bezpieczne. Na poziomie poszczególnych ekranów aplikacji znajduje się opcja generowania takiego raportu. W zależności od strony, widoczne są tylko szablony odpowiadające kontekstowi. Jeśli jest to ekran podglądu audytu, wówczas widoczne są raporty odnoszące się do pojedynczych obiektów, natomiast na poziomie rejestru widoczne będą szablony oferujące na większym zbiorze danych. Użytkownik wybiera szablon, potwierdza chęć utworzenia raportu i po chwili pobiera gotowy dokument z danymi.

AUTOMATYZACJA PROCESU I SPÓJNOŚĆ

Moduły merytoryczne Platformy BCMLogic, w tym BCM, korzystają ze wspólnych modułów i mechanizmów technicznych. Ich wspólnym celem jest realizacja trzech głównych założeń.
 

 • Automatyzację powtarzalnych czynności i zapewnienie powtarzalnych i kompletnych działań dla takich samych obiektów biznesowych.

 • Zapewnienie spójności danych nie tylko na poziomie aplikacji, ale również, a może przede wszystkim, na poziomie organizacji czy grupie organizacji.

 • Ujednolicenie tworzonych dokumentów oraz komunikacji w ramach procesów.

 

Mechanizmy te wspominane są przy opisie funkcji biznesowych, natomiast poniżej udostępniamy zwarte kompedium na ich temat.

bottom of page