top of page

Regulamin SaaS BCMLogic One

 

I. DEFINICJE
 1. 1. Definicje używane w niniejszym regulaminie:
  a. Operator – BCMLogic Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, Polska,) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447224, NIP: 527-268-89-29 (VAT-UE: PL5272688929), REGON: 146499242
  b. Serwis – portal internetowy saas.bcmlogic.com działający pod adresem internetowym https://saas.bcmlogic.com prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
  c. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań, która korzysta z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  d. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
  e. Hasło – ciąg znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się w Serwisie przez Użytkownika.
  f. Konto – przestrzeń w ramach Serwisu wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z usług Serwisu.
  g. Okres Próbny – wskazany przez Operatora na stronie https://saas.bcmlogic.com/start okres, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi bezpłatnie.
  h. Okres Abonamentowy – okres działania Konta, za jaki uiszcza się Opłatę Abonamentową.
  i. Opłata Abonamentowa – łączna miesięczna opłata z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Planie Abonamentowym.
  j. Plan Abonamentowy – należy przez to rozumieć wariant działania Konta wybrany z dostępnych na stronie https://saas.bcmlogic.com/start/ planów.
  k. Ulepszenie Parametrów Konta – powiększenie wybranych parametrów Konta do wyższego Planu Abonamentowego dokonane na żądanie Użytkownik.
  l. Obniżenie Parametrów Konta – redukcja wybranych parametrów Konta do niższego Planu Abonamentowego dokonane na żądanie Użytkownik.
  m. Cennik – cennik Usługi dostępny pod adresem: https://saas.bcmlogic.com/start/.
  n. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu.
  o. Raport – należy przez to rozumieć zestawienie danych zgromadzonych w Serwisie według parametrów określonych przez Użytkownika lub Serwis, tworzone w ramach działania Serwisu.
  p. Usługi (Usługa) – usługi związane z monitoringiem Internetu i mediów społecznościowych, świadczone w ramach Serwisu przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
  q. Słowo kluczowe – zdefiniowany przez Użytkownika zwrot monitorowany przez Serwis w sieci Internet na żądanie Użytkownika.
  r. Panel Ustawień Konta – podstrona Serwisu znajdującą się pod adresem http://saas.bcmlogic.com/account/, na której Użytkownik może edytować ustawienia Konta.
  s. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Operatorem, o treści odpowiadającej treści Regulaminu, która obowiązuje Użytkownika i wszystkie osoby, które otrzymały od Użytkownika dostęp do Konta.
  t. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego saas.bcmlogic.com i Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę wspierającą marketing produktów, usług lub osoby Użytkownika oraz opiekę nad marką firmową lub osobistą Użytkownika, w szczególności poprzez:
a. Monitoring wzmianek dotyczących marki, produktu, tematu w sieci Internet;
b. Tworzenie raportów, zestawień, analiz opartych na wynikach monitoringu;
c. Powiadamianie o nowych wynikach monitoringu sieci;
d. Archiwizacja wyników monitoringu.
4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub inne osoby, którym dostęp do Konta został przydzielony przez Użytkownika. Użytkownik odpowiada za działania i zaniechania osób, którym przydzielił dostęp do Konta jak za działania swoje własne.
5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonych przez Operatora warunków w Regulaminie. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu lub w komunikacji bezpośredniej z Użytkownikiem, w tym za pośrednictwem Serwisu.
7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
8. Serwis jest dostępny poprzez sieć Internet. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna, tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym i narzędziach (np. nieodpowiednie wersje przeglądarek internetowych), z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 
III. REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego.
2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza
3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:
a. Adresu poczty elektronicznej Użytkownika;
b. Hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło);

Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola.
4. Po aktywacji Konta, Użytkownik może korzystać nieodpłatnie przez określony Okres Próbny. Po jego upływie, aby dalej korzystać z Konta, Użytkownik musi opłacić wybrany przez siebie Plan Abonamentowy. Na życzenie Użytkownika może zostać uzgodniony indywidualny Plan Abonamentowy.
5. Po upływie Okresu Próbnego Użytkownik ma prawo skorzystać z Okresu Abonamentowego. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany wybrać Plan Abonamentowy dla swojego Konta oraz dokonać pełnej rejestracji i dodatkowo podać:
a. w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko; adres zamieszkania;
b. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną – firmę; NIP; adres siedziby.

6. W przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Abonamentowego, Operator jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia wybrania Planu Abonamentowego i otrzymania danych, o których mowa w ustępie 5 powyżej, udostępnić Użytkownikowi w Panelu Użytkownika fakturę VAT PROFORMA z tytułu świadczonych Usług. Od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty Operator w przeciągu 3 dni roboczych udostępni w Panelu Użytkownika fakturę VAT.
7. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej mu fakturze VAT PROFORMA. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku niedochowania tego terminu przez Użytkownika, Operator będzie uprawniony:
a. w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu płatności, do zablokowania dostępu Użytkownika do Konta,
b. w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu płatności, do zaprzestania monitorowania informacji na temat Słów kluczowych zdefiniowanych przez Użytkownika,
c. w terminie 92 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu płatności, do usunięcia Konta Użytkownika i wszystkich informacji w nim zgromadzonych.

8. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA, powodować będzie rozpoczęcie nowego Okresu Abonamentowego.
9. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem treści ustępu 7 powyżej. W przypadku gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy zawartej na czas określony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Niewypowiedzenie przez Użytkownika umowy zawartej na czas oznaczony na co najmniej 30 dni przed jej zakończeniem skutkować będzie automatycznym przekształceniem tej umowy w umowę na czas nieoznaczony z obowiązkiem wnoszenia Opłat Abonamentowych za kolejne Okresy Abonamentowe z góry. W przypadku braku terminowej zapłaty jakiejkolwiek płatności na rzecz Operatora lub zakończenia współpracy pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem, Operator posiada uprawnienia opisane w ust. 7 powyżej.
10. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
11. Rozwiązanie przez Użytkownika Umowy zawartej na czas oznaczony na promocyjnych warunkach przed upływem okresu, na który została zawarta, upoważnia Operatora do obciążenia Użytkownika proporcjonalnie pomniejszoną kwotą udzielonych rabatów.
12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika będą przypisane Użytkownikowi.
13. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
14. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług, jeżeli:
a. w trakcie Okresu Próbnego, Operator podejmie uzasadnioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego;
b. Użytkownik podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie botów lub innego oprogramowania (np. służących do ataków na Serwis, eksplorowania i skrapowania danych z Serwisu, wykorzystywanych do spamu), narzędzi informatycznych lub urządzeń;
b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie za pośrednictwem Serwisu lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub innej nie zamówionej przez użytkownika informacji (spam), podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
c. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
d. korzystania z Serwisu zgodnie z regulaminami zewnętrznych dostawców danych, w szczególności sieci społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram i YouTube,
e. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
f. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw.
g. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego lub osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez Operatora. W przypadku cytowania lub publikowania danych uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi przez Operatora, Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych w sugerowanej formie: „*Źródło: saas.bcmlogic.com” oraz datę ich pozyskania.

4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
7. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, za powiadomieniem lub bez, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że działania Użytkownika stanowią naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub są niezgodne z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu, celami utworzenia Serwisu lub godzą w dobre imię Operatora.
8. W przypadku określonym w ustępie 7 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych lub należnych Opłat Abonamentowych.
9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
10. Użytkownik może w każdym czasie dostępności Serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie.
11. Użytkownik jest uprawniony do zmiany każdego Słowa kluczowego maksymalnie 5 razy w ciągu każdego Okresu Abonamentowego.

 

V. TREŚCI

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniane mu w Serwisie treści, w szczególności wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logotypy, materiały video i muzyczne, przeznaczone są wyłącznie do użytku Użytkownika i że może z nich korzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w Regulaminie.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści w Serwisie:
a. mogą zawierać materiały objęte prawami autorskimi osób trzecich, w szczególności wzmianki, wpisy i komentarze zamieszczone w mediach społecznościowych;
b. ze względu na prawa autorskie osób trzecich lub inne prawa własności intelektualnej, mogą być udostępnione Użytkownikowi w sposób fragmentaryczny oraz w kształcie uwzględniającym zasady obowiązujące u zewnętrznych dostawców danych lub obowiązujące przepisy prawa;
c. ze względu na dynamikę informacji pojawiających się w sieci Internet, są aktualne w momencie ich zamieszczenia w Serwisie;
d. ze względu na niemierzalność i niepoliczalność niektórych zjawisk zachodzących w sieci Internet oraz ich modalność (zmienność), mogą zawierać dane podawane w przybliżeniu lub szacunkowo.

3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu treści obejmujących prawa autorskie osób trzecich w dowolnym momencie, zablokowania dostępu do tych treści lub zażądania od Użytkownika natychmiastowego zaprzestania korzystania z nich.
4. Operator, wykonując dla Użytkownika Usługę, nie gwarantuje znalezienia wszystkich znajdujących się i dostępnych w sieci Internet wystąpień monitorowanego Słowa kluczowego.
5. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminów usług lub innych zasad obowiązujących w innych serwisach lub usługach – gdy Użytkownik pobiera z nich informacje. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia Użytkownika z tego tytułu.
6. Jeżeli Użytkownik integruje się z usługami zewnętrznymi, przekazuje swój token i/lub inne legalnie posiadane uprawnienia dostępu do swoich kont w serwisach lub usługach zewnętrznych. Operator będzie używał tych uprawnień zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zasadami prywatności regulaminów tych usług w celu zasilenia Serwisu danymi z tych usług zewnętrznych. Użytkownik zezwala Operatorowi na ponowne wykorzystanie treści wprowadzonych do Serwisu za pośrednictwem uprawnień Użytkownika oraz odpowiednich powiązanych z nimi danych, w tym metadanych, w tym: krótkiego tytułu publikacji (postu) oraz pozostałych części publikacji. Dane te mogą być dalej udostępniane innym Użytkownikom, w tym w postaci zautomatyzowanej i niezautomatyzowanej.

 
VI. OPŁATY

1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest odpłatne i niezależne od częstotliwości korzystania z Serwisu, z wyjątkiem Okresu Próbnego. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo do uzyskania zwrotu Opłat do 1 miesiąca wstecz w przypadku braku korzystania z Usługi przez Użytkownika.
2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym stronie https://saas.bcmlogic.com/start/ lub bezpośrednio w Usłudze (np. w Panelu Ustawień Konta).
3. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe, chyba że odrębne ustalenia o współpracy między Operatorem a Użytkownikiem wprowadzają inny tryb opłat.
4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
5. Opłatę Abonamentową stanowią:
a. Opłata za wybrany Plan Abonamentowy,
b. Opłaty za Ulepszenie Parametrów Konta:
i. Opłata za dodatkowe Słowa kluczowe.
ii. Opłata za inne funkcje opisane na stronie https://saas.bcmlogic.com/start/lub bezpośrednio w Usłudze (np. w Panelu Ustawień Konta).
6. Ulepszenie Parametrów Konta może być dokonane w dowolnej chwili. Ulepszenie Parametrów Konta jest skuteczne natychmiast, pod warunkiem opłacenia dodatkowych opłat w wysokości określonej w Cenniku lub Panelu Ustawień Konta i przedstawionej Użytkownikowi Konta. Dodatkowa opłata wyliczana jest jako miesięczna cena Ulepszenia Parametrów Konta zmniejszona proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego.
7. Ulepszenie Parametrów Konta, o których mowa powyżej, jest dokonywane przez Użytkownika Konta w Panelu Ustawień Konta.
8. Opłacenie Opłaty Abonamentowej można wykonać poprzez przelew, płatność kartą debetową lub kredytową oraz system płatności internetowych.
9. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób uregulowania Opłaty Abonamentowej, Użytkownik jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty debetowej/kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danym Okresie Abonamentowym. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także udostępnienie im danych dotyczących transakcji.
10. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu opłacenia Opłaty Abonamentowej, opłata za każdy kolejny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie, do momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z Usługi przez Użytkownika. Rezygnacja taka powinna być zgłoszona na adres e-mail pomoc@saas.bcmlogic.com do 7 dni przed początkiem nowego Okresu Abonamentowego.
11. W przypadku nieudanej transakcji płatności Opłaty Abonamentowej, system podejmie próby jej powtórnego przeprowadzenia za kilka dni. Jeżeli w terminie 30 dni żadna z prób nie powiedzie się, karta kredytowa lub debetowa zostanie odpięta od systemu, a dostęp Użytkownika do Konta zostanie automatycznie zablokowany. Powrót do opłacania Opłat Abonamentowych kartą kredytową lub debetową będzie wymagał ponownego podpięcia karty do systemu płatności.
12. Użytkownik w Panelu Ustawień Konta ma dostęp do informacji w jaki sposób dokonać Opłaty Abonamentowej.
13. Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Serwis maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora.
14. Użytkownik może wystąpić do Serwisu o Obniżenie Parametrów Konta przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Abonamentowego. Obniżenie Parametrów Konta jest skuteczne od nowego Okresu Abonamentowego, pod warunkiem opłacenia przez Użytkownik opłaty za uruchomienie wybranego Planu Abonamentowego. Wysokość opłaty będzie przedstawiona Użytkownik w Panelu Ustawień Konta.
15. Wszelkie informacje o zmianach w cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na stronie https://saas.bcmlogic.com/start/ oraz będą obowiązywać Użytkownika dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat. Brak złożenia oświadczenia o rezygnacji z Usługi w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie w Cenniku oznacza akceptację zmian w Cenniku.

 

VII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych, mediów społecznościowych), spowodowanych działaniami siły wyższej lub wynikających z przepisów prawa obowiązującego w niektórych państwach (np. listy sankcyjne osobowe, dotyczące eksportu usług lub ich dostępności niektórych państwach).

IX. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik, w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usług dla Użytkownika, powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej.
2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie dotyczącym Użytkownika lub osób, którym Użytkownik przynał dostęp do Konta: imię, nazwisko, nick w portalu społecznościowym lub forum internetowym, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje zawarte w postach zamieszczonych na takich portalach lub forach, które to posty zawierają Słowo kluczowe, zwane dalej „Danymi osobowymi”.
3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4. Operator zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przetwarzanie Danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.
5. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o:
a. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
b. stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
i. charakteru naruszenia ochrony Danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
ii. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;
iii. środków zastosowanych lub proponowanych przez Operatora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;

c. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.

6. Operator udostępni Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków dla zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz umożliwia Użytkownikowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyni się do nich. Użytkownik zgłasza prośby o przeprowadzenie audytu u Operatora. Po otrzymaniu przez Operatora prośby, Operator i Użytkownik omówią i uzgodnią z wyprzedzeniem rozsądną datę rozpoczęcia, zakres i czas trwania oraz warunki bezpieczeństwa i poufności mające zastosowanie do każdego audytu. Operator może pobrać opłatę (w oparciu o uzasadnione koszty Operatora) za każdy audyt. Operator przekaże Użytkownikowi dodatkowe szczegóły dotyczące wszelkich obowiązujących opłat i podstawę do ich obliczenia, przed dokonaniem takiego audytu. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie opłaty naliczone przez audytora wyznaczonego przez Użytkownika w celu wykonania takiego audytu. Operator może wnieść na piśmie sprzeciw wobec audytora wyznaczonego przez Użytkownika do przeprowadzenia audytu, jeśli audytor nie jest, w uzasadnionej opinii Operatora, odpowiednio wykwalifikowany lub niezależny, jest powiązany z konkurencją Operatora lub w inny sposób wyraźnie nieodpowiedni. Wszelkie takie zastrzeżenia ze strony Operatora będą wymagać od Użytkownika wyznaczenia innego audytora lub przeprowadzenia audytu samodzielnie.
7. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Operatora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Operatora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
8. Operator zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Użytkownik uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Aktualna lista Podprocesorów znajduje się tutaj: https://www.bcmlogic.com/ochronadanychsaas W przypadku wyrażenia sprzeciwu, Operator zmuszony jest to rozwiązania umowy na Usługi.
9. Dane osobowe są powierzone Operatorowi na czas świadczenia Usług. Po ich zakończeniu Użytkownik może dokonać eksportu Danych osobowych. Brak dokonania eksportu Danych osobowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usług, uprawnia Operatora do usunięcia Danych osobowych, z uwzględnieniem Rodziału III.7.c. Po dokonaniu przez Użytkownika eksportu Danych osobowych i zakończeniu świadczenia Usług Operator usunie Dane osobowe.

 

X. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro@bcmlogic.com lub na adres korespondencyjny: BCMLogic Solutions sp. z o.o. AL. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres pomoc@saas.bcmlogic.com.
7. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) prowadzących działalność gospodarczą.
8. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/ lub https://webgate.ec.europa.eu/odr.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres biuro@bcmlogic.com.
2. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu Rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.
3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres biuro@bcmlogic.com.
5. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść lub braku wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umow,, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.

bottom of page