top of page

Moduły Biznesowe

bcm-150x150.png

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

Efektywne zarządzanie ciągłością działania biznesu, które umożliwia organizacji zaplanowanie, przetestowanie i uruchomienie każdego scenariusza, który może mieć wpływ na biznes oraz technologię IT. Moduł gromadzi i udostępnia w jednym miejscu i w trybie online, wszystkie informacje potrzebne do efektywnej reakcji na zdarzenia wpływające na biznes.

incident-150x150.png

INCYDENTY BEZPIECZEŃSTWA

BCMLogic Incydenty to moduł dedykowany do obsługi incydentów bezpieczeństwa. Pozwala w łatwy sposób podłączać różne źródła informacji o zdarzeniach, definiować fazy obsługi, korzysta z list powiadomień, predefiniowanych zadań, ewidencjonuje podjęte działania i gromadzi załączone informacje oraz generuje na podstawie szablonów gotowe raporty.

Supplier-150x150.png

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI

Moduł wykorzystujący wcześniejsze funkcje BCMLogic ONE. Pozwala na ewidencję oraz aktualizację informacji o kluczowych dostawcach i umowach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.

risk-150x150.png

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Najlepsze efekty uzyskasz stosując do zarządzania oraz ograniczania ryzyka, nasze podejście oparte na danych. Łącząc wewnętrzne oraz zewnętrzne źródła informacji, kalkulujemy metryki ryzyka, pokazujące aktualny przegląd sytuacji, a tym samym wspieramy Twoją decyzję.

crisis-1-150x150.png

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Głównym elementem modułu jest Centrum Zarządzania Sytuacją – panel, na którym w zależności od pełnionej roli, użytkownik ma dostęp do różnych informacji i działań. Wykorzystywane są elementy zgromadzone i zbudowane w innych modułach: historia incydentów, procedury awaryjne, krytyczność i powiązanie procesów oraz zasobów.

audit-150x150.png

ZARZĄDZANIE AUDYTEM

Audyt jest nieodłącznym elementem weryfikującym procesy zarządzania bezpieczeństwem. Celem modułu jest wsparcie audytorów od planowania, poprzez rejestrację przebiegu, po przygotowanie i uzgadnienie raportu z audytu. Ważnym elementem jest możliwość rejestracji i monitorowania realizacji zaleceń poaudytowych.

policy-150x150.png

ZARZĄDZANIE ODSTĘPSTWAMI

Ponieważ bezpieczeństwo staje się coraz ważniejsze, liczba ograniczeń i zabezpieczeń rośnie. Jeśli jakieś zabezpieczenie ogranicza realizację działań biznesowych, organizacja może podjąć decyzję o czasowym odstąpieniu od przyjętych zasad bezpieczeństwa. Moduł Odstępstw pozwala na złożenie i uzasadnienie wniosku, wskazanie przyczyn, zebranie opinii i ocenę ryzyka związanego z propozycją. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja. Wszystkie działania są udokumentowane i łatwe do weryfikacji.

information_security-150x150.png

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Zarządzanie oraz klasyfikacja informacji wraz z pulpitami prezentującymi kompletny zestaw danych na temat bezpieczeństwa. Wpieramy ISO 27001 na każdym kroku procesu. Moduł Bezpieczeństwa Informacji jest zbudowany na bazie tych samych modeli danych i funkcji analitycznych, które używane są do zarządzania incydentami, ryzykiem, ciągłością działania i audytem.

bottom of page