top of page

Bezpieczeństwo danych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z powyższym informujemy o zasadach przetwarzania przez BCMLogic danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach. W przypadku chęci korzystania ze stron i portali i aplikacji BCMLogic a także otrzymywania od nas wiadomości drogą mailową , prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. ​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

BCMLogic Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 125/127  jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas przedstawiania naszej oferty handlowej, nawiązywania współpracy podwykonawczej, realizacji, wspólnych działań marketingowych, świadczenia usług wsparcia technicznego i usług doradczych a także innych kontaktów handlowych oraz rekrutacji, zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko

 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby

 

Państwa Dane osobowe gromadzone są w następujących celach:

 • przekazywanie informacji o usługach i produktach BCMLogic

 • zawierania umów

 • realizacji zobowiązań w ramach zawartej umowy

 • realizacji obowiązków BCMLogic przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, kadrowych oraz dla celów archiwizacyjnych

 • ochrony praw BCMLogic zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych

BCMLogic Solutions może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń

 

BCMLogic Solutions zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez BCMLogic i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i BCMLogic.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od BCMLogic potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. BCMLogic dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, BCMLogic może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 • usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a BCMLogic ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, BCMLogic wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez BCMLogic oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na BCMLogic może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych BCMLogic Solutions Sp. z o. o., pod adresem:Warszawa (02-017), al. Jerozolimskie 125/127 lub pod adresem e-mail: biuro@bcmlogic.com
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

bottom of page