Enter your keyword

Data privacy notice

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z powyższym informujemy o zasadach przetwarzania przez BCMLogic danych osobowych
oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach. W przypadku chęci korzystania ze stron i
portali i aplikacji BCMLogic a także otrzymywania od nas wiadomości drogą mailową , prosimy o
zapoznanie się z poniższymi informacjami.
​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność i w żaden sposób nie
zwiększamy naszych uprawnień. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich
zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej
”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych
BCMLogic Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bohdanowicza 21/57 jako
administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas
przedstawiania naszej oferty handlowej, nawiązywania współpracy podwykonawczej, realizacji,
wspólnych działań marketingowych, świadczenia usług wsparcia technicznego i usług doradczych a
także innych kontaktów handlowych oraz rekrutacji, zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie
jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu,
  numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby.
Państwa Dane osobowe gromadzone są w następujących celach:
 • przekazywanie informacji o usługach i produktach BCMLogic
 • zawierania umów
 • realizacji zobowiązań w ramach zawartej umowy
 • realizacji obowiązków BCMLogic przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i
  przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, kadrowych oraz dla celów
  archiwizacyjnych
 • ochrony praw BCMLogic zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia
  zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
BCMLogic Solutions może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów
wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to
  niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków
  nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym,
  sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania),
  niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym
  świadczeń.
BCMLogic Solutions zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno
techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą
przechowywane przez BCMLogic i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do
osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z
przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań
prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i
BCMLogic.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym
prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego
następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do
  uzyskania od BCMLogic potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli
  ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. BCMLogic dostarczy Państwu na
  żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne
  kopie, o które zwrócą się Państwo, BCMLogic może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości
  wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych,
  które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają
  Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez
  przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o
  ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa
  Danych osobowych, a BCMLogic ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, BCMLogic wskaże
  na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i
  wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego
  Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez BCMLogic oraz macie Państwo prawo
  przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść
  sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
  dotyczących Państwa Danych osobowych, a na BCMLogic może ciążyć obowiązek zaprzestania
  przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie
prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych BCMLogic Solutions Sp. z o. o., pod
adresem:Warszawa (02-127), ul. Bohdanowicza 21/57 lub pod adresem e-mail: biuro@bcmlogic.com
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym
prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych
osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych
zmianach.