Enter your keyword

Bezpieczeństwo danych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z powyższym informujemy o zasadach przetwarzania przez BCMLogic danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach. W przypadku chęci korzystania ze stron i portali i aplikacji BCMLogic a także otrzymywania od nas wiadomości drogą mailową , prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. ​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Pani/Pana prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.
 

Informacja o ochronie danych osobowych

BCMLogic Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 125/127  jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas przedstawiania naszej oferty handlowej, nawiązywania współpracy podwykonawczej, realizacji, wspólnych działań marketingowych, świadczenia usług wsparcia technicznego i usług doradczych a także innych kontaktów handlowych oraz rekrutacji, zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu,
  numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby.
Państwa Dane osobowe gromadzone są w następujących celach:
 • przekazywanie informacji o usługach i produktach BCMLogic
 • zawierania umów
 • realizacji zobowiązań w ramach zawartej umowy
 • realizacji obowiązków BCMLogic przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i
  przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, kadrowych oraz dla celów
  archiwizacyjnych
 • ochrony praw BCMLogic zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia
  zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

 

BCMLogic Solutions może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
BCMLogic Solutions zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez BCMLogic i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i BCMLogic.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do
  uzyskania od BCMLogic potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli
  ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. BCMLogic dostarczy Państwu na
  żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne
  kopie, o które zwrócą się Państwo, BCMLogic może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości
  wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych,
  które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają
  Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez
  przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o
  ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa
  Danych osobowych, a BCMLogic ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, BCMLogic wskaże
  na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i
  wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego
  Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez BCMLogic oraz macie Państwo prawo
  przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść
  sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
  dotyczących Państwa Danych osobowych, a na BCMLogic może ciążyć obowiązek zaprzestania
  przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych BCMLogic Solutions Sp. z o. o., pod adresem:Warszawa (02-017), al. Jerozolimskie 125/127 lub pod adresem e-mail: biuro@bcmlogic.com
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.